Dienstverlening Vermogensbeheer ver beneden peil volgens onderzoek AFM

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat het merendeel van de vermogensbeheerders en banken de kwaliteit van hun dienstverlening moeten verbeteren en dat er essentiële informatie van cliënten ontbreekt.

Doel van het onderzoek van de AFM bij vermogensbeheer was inzicht krijgen in de huidige kwaliteit van de beleggingsdienstverlening in Nederland, en de mate waarin verbeteringen bij vermogensbeheerders en banken zijn doorgevoerd.

Er werd bij dertien banken en beleggingsondernemingen onderzoek gedaan waarbij 142 dossiers van bestaande cliënten zijn onderzocht. Deze partijen vertegenwoordigen met vermogen onder beheer (AUM) gezamenlijk naar schatting ruim de helft van de markt voor vermogensbeheer en advies in Nederland.

De AFM heeft zich met name gericht op de dienstverlening vermogensbeheer waarbij de ondergrens 100.000 tot 250.000 euro bedraagt.

3 belangrijkste parameters ontbreken in meer dan 50% van de gevallen

Een meerderheid van de vermogensbeheerders maakt geen gebruik van belangrijke parameters zoals risico, rendement en kosten bij de selectie van financiële instrumenten voor beleggingsportefeuilles, terwijl een gestructureerde afweging en een goed beleggingsbeleid van deze parameters wel noodzakelijk is.

Een goed en onderbouwd beleggingsbeleid levert u het volgende op:

  1. Voorkomt dat u risicovoller belegt dan met u is afgesproken
  2. Vergroot de transparantie over verwachte risico’s en rendementen
  3. Verkeerde instrumenten met weinig of geen toegevoegde waarde worden vermeden

Het merendeel van de onderzochte ondernemingen houdt beleggingsportefeuilles alleen op basis van rendement in de gaten.

Het gevolg hiervan is dat een cliënt een niet passende portefeuille, of een portefeuille die niet op de voor de cliënt meest efficiënte manier is samengesteld.

50% vermogensbeheerders heeft inventarisatie client niet op orde!

Het is van groot belang dat er voldoende informatie beschikbaar is over de situatie van de cliënt, zodat de portefeuille afgestemd kan worden en passend is bij de wensen en eisen.

  • Bij ongeveer 50% klopt de inventarisatie van de financiële positie van cliënt volledig;
  • Bij minder dan 50% zijn de inventarisatie van beleggingsdoelstelling, kennis en ervaring van de cliënt volledig en accuraat genoeg;
  • De risicobereidheid van de cliënt wordt in het minste aantal dossiers goed geïnventariseerd.

De AFM concludeert dat de vermogensbeheerders slechts in de helft van de onderzochte dossiers een voldoende beeld heeft van de (periodieke) inkomsten (Figuur 3.1), financiële verplichtingen (Figuur 3.2) en het vermogen (Figuur 3.3) van de cliënt.

Het merendeel van de onderzochte vermogensbeheerders gebruikt enkel een vragenlijst voor de inventarisatie. Daarmee wordt vaak onvoldoende diepgaande en onvoldoende concrete informatie ingewonnen en ook was bij een groot aantal gevallen te weinig informatie beschikbaar om een aansluitende dienstverlening te kunnen bieden.

Onvoldoende monitoring actuele situatie cliënten

De reden dat u een vermogensbeheerder inhuurt is zorgen dat u het risico beperkt en een optimaal resultaat behaalt zonder dat u de portefeuille dagelijks in de gaten hoeft te houden.

Uit het onderzoek op basis van de dossiers van de AFM blijkt dat vrijwel geen enkele beheerder verdere gegevens controleert en/of actualiseert als client eenmaal klant is geworden. Terwijl het jaarlijks monitoren in hoeverre uw doelstelling op termijn behaald kan worden voor u van groot belang is.

In meer dan de helft van de gevallen is de systematiek van o.a. de puntentellingen van het risicoprofiel niet duidelijk/compleet genoeg en zijn er onvoldoende cliëntgegevens bekend (zie Figuur 4.3 en Figuur 4.4).

  1. U loopt risico dat een beheerder zich niet baseert op de juiste gegevens;
  2. Vervolgens zijn de beleggingen niet op uw situatie afgestemd;
  3. Het verwachte risico of rendement in de portefeuille zal anders zijn dan is afgesproken;
  4. Het risico dat u uw gestelde doelstellingen op termijn niet haalt wordt groter.

Uit ongeveer één derde van de dossiers blijkt een niet passend beheer of advies, bijvoorbeeld omdat er niet binnen de vooraf vastgestelde bandbreedtes wordt belegd, of omdat de risico’s die cliënt wil/kan lopen duidelijk afwijken van de door beheerder beoogde risico’s in de portefeuille.

Wij raden u daarom aan uw adviseur of vermogensbeheerder tijdig te informeren mocht uw situatie wijzigen. Het zonder werk komen te zitten, een scheiding of een erfenis kan grote veranderingen te weeg brengen.

Wilt u zeker weten dat uw financiële situatie goed en onafhankelijk wordt geïnterpreteerd en gemonitord dan kunt u het beste een onafhankelijk adviseur inschakelen die alles extra voor u in de gaten houdt. Doe de vermogensbeheerscan.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>